Location

Location salles communales

Ufro fir d’Autorisatioun vun enger Veranstaltung

Bech Hanner Bra

Taxe d’utilisation : 400,00 € /jour

Caution: 400,00€​

Dernière modification le 01.02.2023