Location

Location salles communales

Ufro fir d’Autorisatioun vun enger Veranstaltung.pdf

Bech Gemengesall

Taxe d’utilisation (privé): 100,00 € /jour

Caution: 100,00€

Taxe d’utilisation (util. comm.): 150,00 € / 1er jour

Caution: 150,00€

Taxe d’utilisation (util. comm.): 100,00 € / 2ième jour

Caution: 100,00€

Taxe d’utilisation (util. comm.): 50,00 € / 3ième jour

Caution: 50,00€

Dernière modification le 20.09.2021